• O MEMO

  MEMO to projekt, którego celem jest stworzenie multimedialnego, czyli wykorzystującego różne techniki audio-wizualne, urządzenia dedykowanego seniorom (65+).

   

  Korzystanie z niego ma pomóc osobom starszym oswoić się z nowymi technologiami (i przez to pośrednio zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu i kulturalnemu), ale także, co bardzo ważne – stymulować ich pamięć. Pamięci jako takiej nie da się naprawić, ale można robić wiele, by jak najdłużej utrzymywać ją w dobrej kondycji i to właśnie jest jednym z głównych zadań naszego urządzenia. Ma ono także wspierać nawiązywanie i utrzymywanie międzygeneracyjnych relacji.

   

  Urządzenie zostało stworzone z udziałem projektantów i specjalistów od technologii, ale w proces byli także zaangażowani sami seniorzy jako przyszli użytkownicy. MEMO jest obecnie testowane zarówno pod kątem jego oddziaływania na seniorów, jak i sposobów jego używania. Dzięki temu możliwe będzie wychwycenie wszelkich usterek, ale także barier lub przeszkód, które mogłyby potencjalnie zniechęcać seniorów do korzystania z urządzenia.

   

  Na urządzenie składają się: tablet, jego obudowa, oprogramowanie (w wersji testowanej są to 3 aplikacje: MEMO Trening, MEMO Dzień, MEMO Pamiątki) wraz z autorskimi treściami wykorzystującymi obrazy, muzykę, filmy.

 • Zamiast od razu przystąpić do projektowania urządzenia postanowiliśmy rozpocząć od dowiedzenia się, jakie są potrzeby seniorów...

   

 • Co robimy

  Nasz projekt to ponad dwa lata pracy i wiele mniejszych kroków po drodze.

   

  Diagnoza potrzeb seniorów

  Punkt wyjścia

   

  Zamiast od razu przystąpić do projektowania urządzenia postanowiliśmy rozpocząć od dowiedzenia się, czego seniorzy potrzebują, jakiego typu urządzenia mają obecnie do dyspozycji oraz z jakiego typu barierami stykają się na co dzień (nie tylko jeśli chodzi o nowe technologie).

  Niezbędną wiedzę zbieramy od przedstawicieli różnorodnych środowisk zajmujących się tematyką osób starszych (m.in. akademicy, geriatrzy, pracownicy ngo, przedstawiciele samorządów), pracowników ośrodków opieki i samych seniorów. Zaplanowaliśmy kompleksowe badania jakościowe (a tym m.in. wizyty studyjne w wybranych domach opieki oraz centrach seniorów w Warszawie i Gdyni) oraz ilościowe (badanie na wybranej próbie seniorów prowadzone przez badaczy z Uniwersytetu SWPS).

  Przegląd literatury, dostępnych rozwiązań i technologii

  Żeby nie wyważać otwartych drzwi

   

  W ramach przygotowań do stworzenia urządzenia przeprowadzimy szeroką analizę dostępnej literatury, publikacji i badań. Efektem będą trzy dokumenty:

  1. analiza istniejących produktów i usług skierowanych do seniorów
  2. inwentaryzacja dostępnych technologii możliwych do zastosowania w urządzeniu
  3. inwentaryzacja dostępnych zasobów archiwalnych możliwych do wykorzystania w urządzeniu.

  Projektowanie

  Z udziałem interdyscyplinarnego zespołu

   

  W projektowaniu urządzenia zostanie wykorzystana metoda Design Thinking, która zakłada: stworzenie interdyscyplinarnego zespołu (co zagwarantuje udział przedstawicieli wszystkich partnerów, specjalistów w dziedzinie designu oraz  innych ekspertów); dogłębne zrozumienie potrzeb użytkowników oraz testowanie hipotez i prototypów poprzez zbieranie opinii osób starszych. Dzięki zastosowaniu tej metody powstanie innowacyjny produkt, pożądany przez użytkownika, możliwy do wykonania o rozsądnych kosztach produkcji.

  Przygotowanie i przetestowanie prototypu

  Czy pomysł się sprawdza

   

  Prototyp zostanie umieszczony na trzy miesiące w instytucjach świadczących usługi dla seniorów. Osoby starsze będą zachęcane do korzystania z urządzenia zarówno samodzielnie, jak i w ramach zajęć terapeutycznych/grupowych.

  Sposób korzystania z urządzenia będzie monitorowany przez
  pracowników instytucji oraz zewnętrznych badaczy w celu określenia, jaki sposób i kontekst użytkowania urządzenia sprawdza się najlepiej.

  Przygotowanie planu wdrożenia

  Jak wprowadzić urządzenie do sprzedaży

   

  W ramach przygotowań do wprowadzenia urządzenia na rynek opracujemy m.in.: przepisy (ustawy, rozporządzenia) wpływające na możliwość zakupu urządzenia przez instytucje publiczne; przeprowadzimy rozmowy z kierownikami placówek dedykowanym seniorom, przedstawicielami samorządów; a także obliczymy koszty produkcji urządzenia.
  Projekt przewiduje udostępnienie kodu oprogramowania na otwartej licencji CC.
   

 • Dane i publikacje

  Ciekawe i cenne informacje zebrane podczas badań i analizy literatury

  Diagnoza potrzeb seniorów. Podsumowanie wizyt studyjnych w ramach projektu MEMO

  Raport zawierający podsumowanie badań jakościowych przeprowadzonych w celu diagnozy potrzeb seniorów.

  Badacze odwiedzili miejsca gdzie stale bądź okresowo przebywają osoby starsze oraz domy kultury, biblioteki, centrum centra aktywności, gdzie osoby starsze stanowią jedną z grup użytkowników. W raporcie znalazły się obserwacje dotyczące tego jak (i z kim) seniorzy spędzają czas, jak korzystają z nowych technologii, ale także pamięci i wspomnień oraz roli i pozycji opiekunów.

  Badania prowadzone były w Warszawie i Gdyni w okresie czerwiec - listopad 2015 przez zespół Stoczni przy wsparciu badaczy z Uniwersytetu SWPS i Laboratorium EE.

   

  Raport do pobrania tutaj: Diagnoza potrzeb seniorów. Podsumowanie wizyt studyjnych w ramach projektu MEMO

  „Seniorzy, pamięć, technologia”

  Raport jest podsumowaniem analizy desk research wykonanej przez badaczy i naukowców z Uniwersytetu SWPS. W dokumencie zebrano i uporządkowano wnioski z badań dotyczących czynników spowalniających procesy starzenia się i degeneracji mózgu, ale także informacje dotyczące pamięci jako takiej oraz czynników mających wpływ na jej kondycję.

   

   

  Raport do pobrania tutaj: "Seniorzy, pamięć, technologia".

  Analiza produktów
  i usług związanych z pamięcią
  przeznaczonych dla seniorów

  Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza ma na celu prezentację najważniejszych ustaleń dotyczących barier w szerszym wykorzystywaniu technologii cyfrowych przez osoby starsze. Zawiera również opis wyników badań nad strategiami adaptacyjnymi i edukacyjnymi związanymi z nabywaniem kompetencji w zakresie korzystania ze wspomnianych technologii przez seniorów, a także analizy skuteczności różnych rozwiązań ICT w obszarze wsparcia osób w podeszłym wieku. Druga część raportu to przegląd istniejących rozwiązań – produktów i usług przeznaczonych dla seniorów – o funkcjach podobnych do tych zaplanowanych w ramach projektu MEMO stosowanych za granicą.

   

  Raport do pobrania tutaj: Analiza produktów i usług związanych z pamięcią

  Badania PolSenior

  Wskazują stopniowe narastanie otępienia lekkiego, umiarkowanego i znacznego wraz z wiekiem (5-10% po 65 roku życia, częstość występowania podwaja się na każde 5 lat życia, osiągając plateau po 85 roku życia). Najczęściej zaburzenia funkcji poznawczych obserwowano wśród mieszkańców wsi i z niższym wykształceniem. W dyskusji autorzy dodają iż czynnikiem ochronnym jest aktywność umysłowa i związane z nią lata edukacji.

  48% polskich seniorów

  Raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) pokazuje, iż polscy seniorzy chętnie sięgają po technologie kojarzone dotąd z młodością. W ubiegłym roku z usług telefonii komórkowej korzystało blisko 89% Polaków powyżej 50-go roku życia. Blisko połowa polskich seniorów deklaruje dostęp do internetu, a co drugi posiada komputer. Z komputera oraz dostępu do internetu korzysta 48% osób należących do wspomnianej grupy wiekowej.

 • Zespół

   

   

   

  FUNDACJA PBIS STOCZNIA

  Lider projektu

   

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA jest
  fundacją, powstała w lutym 2009 roku, jej fundatorami są Fundacja
  Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Stowarzyszenie Klon/Jawor.

  Stocznia powstała w celu krytycznego i rzetelnego opisywania wyzwań dotyczących życia społecznego w Polsce oraz poszukiwania i upowszechniania skutecznych, innowacyjnych i opartych na partycypacji obywatelskiej metod reagowania na nie. Stawia sobie za cel także formację i rozwój intelektualny osób z różnych środowisk, gotowych do wykraczającego poza indywidualne interesy angażowania się w sprawy publiczne. Działania podejmowane przez Stocznię koncentrują się wokół trzech kluczowych zagadnień: rozwoju wspólnot lokalnych, innowacji społecznych oraz partycypacji obywatelskiej.

   

  Więcej informacji: www.stocznia.org.pl

  LABORATORIUM EE

  Partner

   

  Laboratorium EE - myślimy kodem, tworzymy sercem.

  Jesteśmy niezależną badawczo-rozwojową firmą technologiczną, która zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem usług i produktów cyfrowych, tworzonych z myślą o realizacji potrzeb społecznych, edukacyjnych i biznesowych. Taki zakres działalności wymaga kreatywnego i merytorycznego zespołu, znajomości technologii oraz sprawnego zarządzania projektami. Na tych trzech filarach opiera się Laboratorium EE i one są źródłem wartości, którą dostarczamy naszym klientom.

   

  Więcej informacji: laboratorium.ee

   

  UNIWERSYTET SWPS

  Partner

   

  Istnieje od 1996 r. Prowadzi działalność dydaktyczną w Warszawie oraz 4 wydziałach zamiejscowych (Sopot, Wrocław Katowice, Poznań). Obecnie na 7 wydziałach (w tym: ponad 20 kierunkach) w ramach studiów I, II i III stopnia kształci 12 000 osób. SWPS zajmuje 3 miejsce w Polsce w rankingu na najlepsze studia psychologiczne w Polsce (wyniki Rankingu Uczelni Akademickich dziennika miesięcznika „Perspektywy” oraz dziennika „Rzeczpospolita” w 2013 r.). O jej wysokiej pozycji decydują w znacznym stopniu studia psychologiczne, skupiające najmocniejsze środowisko naukowe w tej dziedzinie w Polsce.

   

  Więcej informacji: www.swps.pl

   

  GDYNIA

  Partner

   

  Jedno z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Od 2001 roku Gdynia bardzo silnie inwestuje w innowacyjne rozwiązania: w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego udzielane jest wsparcie innowacyjnym przedsięwzięciom i firmom. Od 2012 roku w Parku rozwijany jest również moduł innowacji społecznych, którego celem jest sieciowanie instytucji i organizacji a także szukanie nowych rozwiązań na rzecz różnorodnych grup (często marginalizowanych). W Gdyni, w wyniku synergii działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Aktywności Seniora, licznych organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i biznesowych oraz modułu innowacji społecznych tworzone są nowoczesne i innowacyjne rozwiązania na rzecz seniorów.

   

  Więcej informacji: http://www.gdynia.pl/

 • Maria Wiśnicka

  Fundacja PBIS „Stocznia”

  Maja Durlik

  Fundacja PBIS „Stocznia”

  Katarzyna Milczewska

  Fundacja PBIS „Stocznia”

  Edyta Bonk

  Uniwersytet SWPS

  Sylwiusz Retowski

  Uniwersytet SWPS

  Bartosz Karcz

  Uniwersytet SWPS

  Angelika Losko

  Laboratorium EE

  Ludwik Trammer

  Laboratorium EE

   

  Bartosz Stodulski

  Laboratorium EE

  Aleksandra
  Dębska-Cenian

  Miasto Gdynia

  Katarzyna Ziemann

  LIS Gdynia

   

 •  

  Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  w ramach konkursu Innowacje Społeczne.

 • Napisz do nas

 • (22) 100 55 97

   

   

  memo@projektmemo.pl